مهندس یاسر خادمی

yaser

مهندس یاسر خادمی

کارشناس مهندسی عمران

کارشناسی سراسری مراغه مهندسی عمران
کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان مهندسی عمران_سازه
دبیر انجمن علمی عمران دانشگاه مراغه
دبیر دومین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی
دبیر مسابقات دومین دوره مسابقات منطقه ای نجات تخم مرغ
مقام اول مسابقات شمالغرب سازه های ماکارونی دانشگاه محقق اردبیل
مقام اول مسابقات استانی سازه های ماکارونی دانشگاه ازاد عب شیر
مقام دوم مسابقات شمالغرب سازه های ماکارونی دانشگاه ازاد عجب شیر