مهندس حمیدرضا نظری

58

مهندس حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مهندسی معماری

سوابق داوری در مسابقات سازه ماکارونی:

داور و عضو کمیته اجرایی اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان – تبریز ۱۳۹۵

سوابق اجرایی:

عضو تیم ITSSA – انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران

دبیر اجرایی مسابقات استانی دانشکده سما زنجان – آبان ۸۸

 

سوابق داوری در مسابقات سازه ماکارونی :

داور پنجمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان

داور اولین دوره مسابقات استانی سازه های ماکارونی دانشگاه پیام نور زنجان

داور دومین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه مراغه

داور اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

سوابق تدریس دوره های سازه ماکارونی:

آموزشکده فنی و حرفه ای  سما زنجان

سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

دوره مهندسین فردا خانه عمران زنجان

دانشکده سما زنجان