مهندس حامد احمد پور

مهندس حامد احمد پور

کارشناس مهندسی عمران

مقام های کسب شده در مسابقات سازه ماکارونی :

کسب  مقام دوم در گرایش راندمانی در مسابقات استانی دانشگاه سراسری بناب – سال ۹۰

کسب مقام دوم در گرایش راندمانی در مسابقات استانی دانشگاه سراج تبریز – سال ۹۱

کسب مقام اول در گراش سازه زیبا در مسابقات استانی سراج تبریز – سال ۹۱

کسب عنوان مهندسی ترین سازه در مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه مراغه – سال ۹۱

عضو کمیته داوری دومین دوره مسابقات کشوری سازه ماکارونی دانشگاه سراسری مراغـه – سال ۹۲

 

سابقه اجرایی در مسابقات سازه ماکارونی :

عضو کادر اجرایی اولین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان تبریز ۱۳۹۵